Regulamin Villa Cam In Ski

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego i spokojnego pobytu w naszej Villi, dlatego bardzo liczymy na Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niżej opisanych zasad.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Villi i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Cam In Ski.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Villi Cam In Ski   www.caminski.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w Villa Cam In Ski wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Villa Cam In Ski może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. W okresie ferii zimowych tj.12.01.2019 do 23.02.2019 rezerwujemy tylko pobyty tygodniowe od soboty do soboty.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 4. Villa Cam In Ski może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Villa Cam In Ski lub innych osobach przebywających w Villi.
 5. Rezerwacje przyjmowane są  telefonicznie oraz mailowo.
 6. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Villa Cam In Ski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 7. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 40% wartości całego pobytu w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji na konto Villa Cam In Ski.
 8. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 10. Opłatę za pobyt należy uregulować w pierwszym dniu przy zameldowaniu.
 11. Do cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową, pobieraną na rzecz Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju od osób przebywających dłużej niż jedną dobę, w wysokości 3.50 zł od osoby za dobę.
 12. Niestawienie się Gościa w Pensjonacie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji .
 13. Opłata za pobyt liczona jest od pierwszego do ostatniego dnia rezerwacji nawet w przypadku niewykorzystania któregoś z noclegów.
 14. Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład oferty nie wpływa na cenę.
 15. Dla własnego bezpieczeństwa podczas dojazdu do obiektu samochód powinien posiadać łańcuchy.

§4 USŁUGI

 1. Villa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Villa Cam In Ski ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Villa Cam In Ski,
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Villa Cam In Ski pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek telefonów komórkowych .
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Villi, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa Cam In Ski może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Villi.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 6. Villa Cam In Ski przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Villa Cam In Ski w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ VILLA CAM IN SKI

 1. Villa Cam In Ski ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Villa Cam In Ski odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Villa Cam In Ski zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Villa Cam In Ski nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Villa Cam In Ski czy poza terenem Villa Cam In Ski.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Villa Cam In Ski  przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Villa Cam In Ski. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W obiekcie nie ma możliwości zakwaterowania zwierząt.
 2. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W każdym pokoju i na korytarzach zainstalowane są czujniki dymu. połączone bezpośrednio z centralą Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku aktywowania czujnika z winy gościa zostanie on obciążony kosztami wycofania zgłoszenia w kwocie 200zł.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Villa Cam In Ski Dawid Kamiński  z siedzibą w Dusznikach zdroju, Zieleniec 6 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pensjonacie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Villa Cam In Ski. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Villa Cam In Ski, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.